Vezetékes távközlés

 

 

A hírközlés története LXIII.

A távgépírók fejlôdése

Mint a sorozat elôzô részeiben láthattuk, a mérnökök és gyakorlati szakemberek nagy energiát fektettek a mai távmásoló vagy telefax elôdjének kifejlesztésébe. A korai kísérletek ellenére azonban a telefax jóval késôbb terjedt csak el. Az üzleti világnak viszont nagy szüksége volt egy olyan kommunikációs lehetôségre, mely szöveges közlésre alkalmas, közvetlen üzenetküldést tesz lehetôvé és mindezt automatikusan vagy legalábbis félautomatikusan bonyolítja. Erre leginkább a távíró mutatkozott alkalmasnak, azonban üzleti használatához több hátrányt is ki kellett küszöbölni. Sokat kellett fejlôdnie a végberendezésnek és a kódolási technikának is, hogy ezt a szerepet végül is a telexhálózat vehesse át.
A kódolás terén éppen a széles körben használt Morse-kód okozta a problémát. A Morse-kódnak az volt a nagy elônye, hogy a leggyakrabban használt betûkhöz egészen rövid kódok tartoztak, viszont más, ritkábban használt karaktereknek hosszabb idôtartam felelt meg. Így a legrövidebb "E" karakternek a 19-szeresét veszi igénybe a "0" számjegy továbbítása. Természetesen ezzel a kóddal is lehet távgépírót készíteni, de szerencsésebb, ha az egyes karakterek hossza nem tér el egymástól. Éppen ezért már az elsô próbálkozások is elônyben részesítették az azonos hosszúságú, ötelemes kétpozíciós kódrendszert (ma egyszerûen ötbitesnek mondanánk). A legkorábbi ilyen próbálkozás a francia Emile Baudot (1845-1903) nevéhez fûzôdik, aki már 1874-ben készített ötelemes kóddal mûködô berendezést.

Ezt hívták Baudot-féle multiplex rendszernek és a Francia Posta 1877-ben, a British Post Office 1897-ben bevezette használatát. (Lásd bal oldalon a vevôberendezést.) A Baudot-féle berendezés adóoldalán egy kis, öt billentyûvel rendelkezô, zongoraszerû klaviatúra helyezkedett el, a kezelô ezen állította be az ötelemes kódot. (Lásd jobb oldalon) A billentyûk mindaddig lenyomva maradtak, míg a kód teljes egészében ki nem ment a vonalra. Ekkor visszaálltak alaphelyzetbe és be lehetett állítani a következô karakter kódját. A ma már nehézkesnek látszó berendezésen a kezelôk átlagosan percenként 180 karaktert tudtak forgalmazni. Ez nem kis részben annak is köszönhetô volt, hogy Baudot úgy alkotta meg a kódot, hogy a két kéznek átlagosan a legkevesebbet kelljen billentyûznie a leggyakrabban használt karakterek esetében. Baudot kódját késôbb az International Telegraph Alphabet number 1 (ITA1) néven szabványosították.


1901-ben Donald Murray (1866-1945), egy új-zélandi farmer készített egy automatikus távgépíró berendezést, mely már egy írógépszerû klaviatúrával volt felszerelve. Mivel Murray úgy kívánta elkészíteni a berendezést, hogy annak a betûkiosztása megegyezzen a szokásos írógépek elrendezésével, ezért a kódot más szempontok szerint kellett optimalizálnia. Ezt a szintén ötelemes kódrendszert nevezik Murray kódnak és ez a kiosztás a rádióamatôrök körében mind a mai napig nagyon népszerû. Murray berendezése a vevôoldalon is tartalmazott újdonságot, ugyanis az érkezô üzenetek kódsorozatát lyukszalagszerûen rögzítette.
Ez idô alatt egy 26 éves, Új-Skóciában született fiatalember, akit Frederick George Creed-nek hívtak, 1897-ben megérkezett Skóciába, hogy hat jól képzett skót mechanikussal pár évvel késôbb megalakítsák a Creed and Company Ltd. céget. Egész pontosan a céget ketten alapították 1912-ben Harald Bille dán távíró-mérnökkel, aki négy évvel késôbb egy vasúti baleset áldozata lett. Creed korábban a Western Unionnál és a Central and South American Telegraph Companies cégnél dolgozott, volt tehát gyakorlata a távírógépek mûködésében. A Creed márkájú távgépírók 1912-ben azzal kezdték meg karrierjüket, hogy a brit Daily Mail teljes egészében ilyen berendezésekkel szerelte fel irodáit és ezen a rendszeren keresztül továbbították minden nap az újság kész anyagát Londonból Manchesterbe. A Creed-féle távírók hamarosan feltûntek Dániában, Indiában, Ausztráliában, Dél-Afrikában és Svédországban is.
Creed elsô berendezései még az eredeti Morse kódot használták. A rögzítésre használt lyukszalagon nála már megjelent az a középvonalon elhelyezkedô, folyamatos perforálással ellátott vezetôvonal, mely a szalag továbbítására szolgált. A legnagyobb problémát, az adó és a vevô közötti szinkronizációt azonban sem ezzel a rendszerrel, sem a Baudot illetve Murray kóddal nem lehetett megoldani. Új gondolatra volt tehát szükség ahhoz, hogy a távgépírók közötti megbízható telexhálózat kiépülhessen.

dr. Bartolits István